cs CS ar AR en EN fr FR de DE uk UK

Ústecko - zakarpatská agentura, z. s. stanovy spolku

ČLÁNEK I.
Název
Forma
Sídlo

Spolek Ústecko — zakarpatská agentura, z, s. (dále jen „spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlem spolku je Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

ČLÁNEK II.
Účel spolku

Účelem spolku je zprostředkování a rozvoj vzájemných kontaktů na území Ústeckého kraje a Zakarpatskou oblastí v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru se zaměřením na odvětví cestovního ruchu, zaměstnanosti, vzdělávání, kultury a sportu.

ČLÁNEK III.
Hlavní činnost
spolku

Činnost spolku směřuje k napinění Účelu popsaného v ČI. ll, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) propagací obou regionů za Účelem jejich rozvoje v oblasti cestovního ruchu
b) kooperací a zprostředkováním kontaktů podnikatelských subjektů při vyhledávání nových podnikatelských příležitostí a možnosti uplatnění na trhu, podporou regionálních produktů
c) podporou aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území obou regionů, rozvojem a posilováním aktivní politiky zaměstnanosti,
d) podporou aktivit v oblasti vzdělávání obyvatel území pro zlepšování jejich uplatnitelnosti na trhu práce (např. rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy apod.)
e) poradenskou a konzultační činností
f) zpracováním rozvojových materiálů a projektů
g) zajištěním kulturních, společenských a sportovních akcí
h) vytvářením partnerství a výměnou zkušeností
K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek i činnosti vedlejší (obchodni činnost apod.). Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

ČLÁNEK IV.
Členství

1. Členem spolku může být právnická osoba nebo fyzická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválené písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: název, IČ a sídlo právnické osoby, telefonické spojení, email, datum podání přihlášky nebo jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození a vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho statutárního orgánu.
2. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. Právnická osoba je zastoupena svým statutárním orgánem, případně právnickou osobou určeným zástupcem.
3. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) volit předsedu spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku.
4. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
d) neprodleně nahlásit jakékoliv změny v kontaktních údajích člena spolku.
5. Členství spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) zjištěným úpadkem či ukončením činnosti člena,
c) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy a nezjedná nápravu,
d) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
6. Seznam členů je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku a na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

ČLÁNEK V.
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.
O vzniku dalších orgánů, jejichž vnik a kompetence budou záviset na rozvoji aktivit spolku, rozhodne členská schůze na základě požadavku, vzneseného většinou členů spolku nebo na doporučení předsedy.

ČLÁNEK VI.
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) stanoví výši členských příspěvků,
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
g) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. V pozvánce bude uveden datum, čas amísto konání včetně návrhu programu zasedání.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomni na zasedání členské schůze.

ČLÁNEK VII.
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3 těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.

ČLÁNEK VIII.
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. Pro svoji činnost spolek využívá i prostředků získaných z vedlejší činnosti spolku, jejichž účelem je podpora hlavní činnosti. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi bývalé členy spolku v poměru dle výše poskytovaných členských příspěvků.

ČLÁNEK IX.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.V Bílině dne 19. 1. 2018